Sdílená kancelář

„Pracujme spolu, a přece každý sám“

 

Takto bychom mohli charakterizovat myšlenku naší sdílené kanceláře – soukromého prostoru pro vlastní práci a prostoru k setkávání a sdílení zkušeností.

Přijďte a vyberte si svůj pracovní prostor v reprezentativní, moderně vybavené kanceláři. K dispozici budete mít pracovní stůl, židli, WiFi připojení, samoobslužný vybavený kuchyňský kout (varná konvice, kávovar, lednice), sociální zařízení.

Podle Vámi zvoleného členské kategorie budete moci využívat i dalšího zařízení a doplňkových služeb:  barevné kopírování A3, tisk, skenování, skartovačku, odkládací skříňku, uzamykatelnou zásuvku, zasedací místnost pro 5 osob s projekční technikou (dataprojektor s plátnem, magnetická tabule, flipchart), jazykový servis, knihovnu, administrativní služby nebo vedení účetnictví.

Ke vstupu do sdílené kanceláře je nutné zvolit si v ceníku členskou kategorii, která odpovídá Vašim požadavkům, a podepsat Smlouvu o poskytnutí členství, jejíž součástí jsou Všeobecné podmínky a Provozní řád.

 1. Členství je nepřenosné.
 2. Otvírací doba kanceláře : 8.00 - 16.00 (nebo dohodou)
 3. Sdílenou kancelář najdete ve Valašském Meziříčí na ulici Hemy 914.
 4. Možnost parkování před budovou, MHD zastávka "TESLA I" 50 m od kanceláře. V okolí se nachází: Penzion Reichova Vila, autobusové nádraží (500m)
 5. V případě zájmu o pracovní prostor nás kontaktujte e-mailem 360dc@360dc.cz nebo telefonicky +420 728 286 612. 
Owl Image

Ceník

V ceně je u všech členských kategorií pracovní stůl, kanelářská židle, připojení k internetu, sociální zařízení a využívání kuchyňského koutu, veškeré provozní náklady - úklid kanceláří, čerpání energií.

Přehled členských kategorií

Členská kategorie 1  -  jednodenní sazba, platíte za jednotlivé dny v měsíci, vhodné, pokud pracujete nepravidelně

Členská kategorie 5  - předplatíte si 5 dní, které čerpáte kdykoliv, během jednoho měsíce

Členská kategorie 10 - předplatíte si 10 dní, čerpáte 5 pracovních dní vcelku kdykoliv v jednom měsíci

Členská kategorie 20 - předplatíte si 20 pracovních dní v měsíci

Sazby jednotlivých členských kategorií platí vždy na jeden kalendářní měsíc. Nevyčerpané dny se do dalšího měsíce nepřevádí.

Každého 11. v měsíci obdržíte fakturu na následující měsíc se splatností 14 dní. 

V případě požadavku na změnu nebo ukončení členské kategorie na příští měsíc, zašlete svůj požadavek e-mailem do 5. v měsíci, tj. před vystavením faktury na další měsíc. V opačném případě se členský tarif automaticky prodlužuje. 

U členských kategorií 10 a 20 se čerpá vždy 5 pracovních dnů vcelku.

Všechny kategorie zahrnují pouze pracovními dny v měsíci.

 

Ceník členských kategorií a zahrnuté služby 

 

SLEVY a BONUSY

Pro členské kategorie 10 a 20 poskytujeme 10% slevu z celoroční ceny základního kurzu anglického jazyka jakékoliv úrovně organizovaného vzdělávacím centrem společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Pro členskou kategorii 20 poskytujeme 10% slevu na vedení účetnictví.

 

 

Všeobecné podmínky


1.       Úvodní ustanovení
Pro účely těchto všeobecných podmínek se rozumí:

1.1.    „Provozovatel“ společnost 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. , Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 64088545, DIČ: CZ64088545; zapsaná u KS Ostrava oddíl C, vložka 13838

1.2.    „Sdílená kancelář“ provozovna společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. na ulici Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí

1.3.    „Uživatel“ fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna k využití služeb poskytovaných provozovatelem ve Sdílené kanceláři.

1.4.    „Smlouva“ písemná smlouva o poskytnutí členství mezi Provozovatelem a Uživatelem

1.5.    „Členský poplatek“ platba za poskytnutí služeb dle zvolené členské kategorie a užívání zařízení sdílené kanceláře

1.6.    „Provozní řád“ přehled práv a povinností Uživatele využívající služby Sdílené kanceláře vypracovaný Provozovatelem. Stanoví bližší podmínky využívání zařízení a služeb poskytovaných Provozovatelem.

1.       Základní ustanovení

1.1.    Uživatel je oprávněn na základě Smlouvy využívat služby poskytované provozovatelem ve sdílené kanceláři na ulici Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí v rozsahu a za podmínek stanovených provozovatelem pro jednotlivé kategorie členství.

1.2.     Uživatel bere na vědomí, že podpisem smlouvy nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné jiné formy spoluvlastnictví majetku mezi uživatelem a provozovatelem. Smlouva nezakládá jakýkoliv nájemní nebo podnájemní vztah v souvislosti s užíváním sdílené kanceláře.

1.3.    Smlouva se uzavírá na dobu určitou podle zvolené kategorie členství. V případě nedodržování provozního řádu nebo všeobecných podmínek, zejména v případě poškozování majetku provozovatele, ohrožování ostatních členů nebo jiné činnosti, která bude poškozovat provozovatele nebo ostatní členy, může být Smlouva kdykoliv ukončena ze strany provozovatele, a to s okamžitou platností bez náhrady.
a to oběma smluvními stranami.

1.4.    Smlouva může být po dohodě ukončena kdykoliv z jakéhokoliv důvodu oběma stranami v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou.

2.       Způsob platby členského poplatku

2.1.    Uživatel má povinnost zaplatit členský poplatek dle zvolené kategorie členství.

2.2.    Platba musí proběhnout před datem poskytnutí první služby provozovatelem. Úhrada členského poplatku může být dohodnuta v měsíčních splátkách, s tím, že první splátka musí být uhrazena před datem poskytnutí první služby provozovatelem a další splátka vždy nejpozději poslední den v měsíci, před měsícem, na který má být členský poplatek uhrazen.

2.3.    V případě prodlení s platbou členského poplatku bude uživateli zamezen přístup do sdílené kanceláře do doby, než bude dlužná částka uhrazena.

3.       Další práva a povinnosti

3.1.    Každý uživatel je povinen respektovat ostatní uživatele a jejich zájmy.

3.2.    Uživatel není oprávněn využívat prostory k jiným účelům než stanovuje jeho členská kategorie, Všeobecné podmínky a provozní řád.

3.3.    Uživatel je povinen vyžádat si svolení provozovatele k uspořádání akce, která by mohla jakýmkoli způsobem narušit zájmy ostatních uživatelů.

3.4.    Člen se zavazuje zdržet se takového chování, které by ze strany provozovatele mohlo být považováno za ohrožující ostatní uživatele sdílené kanceláře nebo provozovatele samotného.

4.       Povinnost zdržet se protiprávního jednání

4.1.    Uživatel se zavazuje, že se nebude podílet na jakýchkoliv ilegálních aktivitách v prostorách sdílené kanceláře provozovatele ani v okolí budovy provozovny. Jedná se zejména o činnosti spojené s drogami nebo nelegálními online aktivitami.

4.2.    Uživatel není oprávněn podílet se na online nebo obchodních aktivitách, které by mohly způsobit újmu v rámci poskytovaných služeb sdílené kanceláře.

4.3.    Uživatel se zavazuje, že se nebude podílet na takových online a obchodních aktivitách, které jsou nezákonné, v rozporu s morálními a etickými pravidly nebo zásadami členství, a které by mohly poškodit dobré jméno Sdílené kanceláře a ostatních členů.

5.       Odpovědnost za škodu

5.1.    Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození osobního majetku uživatele.

5.2.    Uživateli se doporučuje sjednat si pojištění osobního majetku.

5.3.    Uživatel si je vědom skutečnosti, že pokud dojde ke zranění osoby nebo poškození věci v prostorách Sdílené kanceláře, vzniklé v důsledku jeho činnosti, pak je tento povinen nést plnou odpovědnost za tuto událost, bez ohledu na to, zda je tato skutečnost kryta jeho pojištěním či nikoliv.

5.4.    Provozovatel a jeho zaměstnanci nenesou nad rámec zákonné povinnosti přímou, zvláštní, nepřímou trestní nebo následnou odpovědnost za škodu vzniklou následkem zejména ušlého zisku, ztráty důvěrných informací, přerušení obchodní činnosti, škody na zdraví, ztráty soukromí, nemožnosti splnění povinnosti vyplývající z obchodní činnosti, nedbalosti, peněžní ztrátě nebo jakékoliv ztrátě vzniklé v souvislosti s užíváním nebo nemožnosti užívat tyto prostory nebo služby s tím spojené.

6.       Závěrečná ustanovení

6.1.    Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit ustanovení těchto všeobecných podmínek. Provozovatel se tímto zavazuje o informování uživatele o plánovaných změnách a to ve lhůtě 30 dnů před jejich účinností.

6.2.    Veškerá práva a povinnosti stanovené těmito všeobecnými podmínkami se řídí českým právním řádem a musí být s ním v souladu.

 

6.3.    Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a Uživatel svým podpisem stvrzuje, že si tyto všeobecné podmínky řádně přečetl a že s nimi souhlasí. 

Smlouva

V případě zájmu o užívání sdílené kanceláře se telefonicky informujte o obsazenosti kanceláře a po dohodě s provozovatelem vyplňte a odešlete e-mailem Smlouvu o členství.

Součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky a Pracovní řád. 

 

Provozní řád

 

Ve sdílené kanceláři je vítán každý, kdo bude dodržovat následující pravidla této kanceláře:

 1. Ohleduplnost a respekt k ostatním uživatelům kanceláře při práci.
 2. Sdílená kancelář je nekuřácké prostředí.
 3. Dodržovat počet hodin vstupů stanovených zvolenou členskou kategorií.
 4. Udržovat pořádek ve všech prostorách sdílené kanceláře.
 5. Udržovat pořádek na přiděleném pracovním místě.
 6. Případné problémy a závady neprodleně hlásit provozovateli.
 7. Umývat nádobí, které použijete.
 8. P

  otraviny uchovávat v lednici označené jménem a pouze po dobu pobytu v kanceláři.

 9. Změnu členské kategorie oznámit do 10. kalendářního dne v měsíci.
 10. Faktury za členský poplatek hradit ve splatnosti

 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco