Projekční kancelář

Projekční kancelář

Oddělení projekce navrhuje nové stavby, opravy a rekonstrukce dopravních, inženýrských a pozemních staveb.

 • Komplexní zpracování všech stupňů dokumentace (od studie po dokumentaci skutečného provedení stavby)
 • Autorský dozor
 • Inženýrská činnost – projednání dokumentace s dotčenými subjekty až po pravomocné rozhodnutí
 • Technický dozor investora
 • Zastupování investora ve funkci "inženýra stavby"/"správce stavby"
 • Zpracování odborných posudků, průzkumů a studií
 • Konzultace, poradenství a technická podpora
 • Zajištění funkce koordinátora BOZP v přípravné fázi a ve fázi výstavby

 reference

Máte o to zájem?
Technický dozor stavebníka (TDS)

Technický dozor stavebníka (TDS)

Technický dozor stavebníka vykonává osoba autorizovaná v daném oboru podle zákona č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přehled nejdůležitějších činností TDS:

 • Provádí kontrolu dodržování kvality prováděných prací,dodržování stanovených technologických postupů a kontrolu prováděných prací a v souladuse schválenou projektovou dokumentací a s podmínkami vydaných rozhodnutí příslušných úřadů a organizací.
 • V průběhu realizace výstavby svolává a řídí kontrolní dny a vedou příslušnou administrativu stavby.
 • Řeší případné nutné změny oproti schválené projektové dokumentaci.
 • Koordinuje činnost dodavatelů, projektantů a stavebního úřadu při řešení stavebních problémů vyvolaných výstavbou.
 • Sleduje a kontroluje finanční čerpání rozpočtu.
 • Kontroluje soupis provedených prací sloužící jako podklad pro vystavení faktury za provedené práce.
 • Dohlíží na provádění předepsaných kontrolních zkoušek. U dodávaných stavebních materiálů vyžadují doložení certifikátů jakosti a prohlášení o shodě.
 • Kontroluje postupové termíny realizace a připraví podklady pro ukončení stavby a zdárný průběh stavebního kolaudačního řízení.

 

Máte o to zájem?
Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Průsečíkem našich zkušeností z oblasti projektování a realizace stavebních zakázek je komplexní přístup k projektům z hlediska BOZP.

Koordinátor BOZP společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je držitelem osvědčení č. ROVS/1401/KOO/2019 o získání odborné činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi. Jeho odborná způsobilost byla ověřena zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepdisů. koordinátora BOZP musí nominovat zadavatel stavby již od zahájení zpracování projektové dokumentace.

Ve fázi přípravy stavby ve stavebním řízení koordinátor BOZP:

 • spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
 • zpracuje plán BOZP - sám nebo v součinnosti s projektantem
 • zadavateli stavby předá přehled platných právních předpisů, které se vztahují ke konkrétní stavbě s informacemi o rizicích spojených s prováděním pradcovních činností na staveništi
 • předklácá podněty a technická řešení nebo organizační opatření
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadvků na zajištění BOZP
 • navrhuje pracovní a technologické postupy a procesy a organizaci prací v navrhovaném průběhu realizace stavby

 

Ve fází realizace stavby koordinátor BOZP

 • ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, pokud to vyžaduje rozsah stavby
 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při prijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dohlíží na bezpečnost práce během celé stavby od předání stavby až po kolaudaci stavby
 • dohlíží na dodržování pravidel a zásad bezpečnosti práce
 • upozorňuje všechyn dotčené zhotovitele stavby na možná bezpečnostní nebo zdravotní rizika, která vznikla v průběhu prací
 • pomáhá s vytvářením harmonogramu stavby
 • upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje sjednání nápravy
 • provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcí včetně návrhu nápravných opatření a termínu návprav a dohlíží na jejich splnění
 • Účastní se kontrolních dnů na staveništi k dodržování plánu za účasti zhotovitelů
Máte o to zájem?
Architektonické studio

Architektonické studio

Ateliér architektury 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je určen Vám, kteří rádi utváříte svět kolem sebe a identifikujete se s ním. Architektura je způsob uspořádání myšlenek, věcí a prostoru, ve kterém trávíme své životy. Architektura je komplexní řešení stavby. Chytrým návrhem ušetříte vaše peníze. Správnou orientací místností ke světovým stranám ušetříte na výdaje na drahých technologiích a následných nákladech na jejich provoz.  

 • Návrhy kusového nábytku - skříně, kuchyně, šatny, dětské pokoje
 • Návrhy interiérů - dispoziční řešení, výběr nábytku, barevné řešení
 • Návrhy rekonstrukcí - analýza stávajícího stavu, návrh nejvhodnějšího řešení dle technického stavu objektu, návrh nového využití
 • Návrhy novostaveb - obytné stavby, veřejné stavby, zemědělské stavby a průmyslové stavby
 • Urbanistické studie - analýzy řešeného území, dopravní obslužnost území vzhledem k navrženému řešení, návrh nového řešení, regulační plány, studie zastavitelnosti

 

Máte o to zájem?
Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

 • Účtujeme v programu POHODA
  Malým a středním podnikatelům nabízíme kompletní vedení účetnictví a mzdové agendy v programech POHODA a PAMICA

Máte o to zájem?
GDPR v naší společnosti

GDPR v naší společnosti

OZNÁMENÍ

 • 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je správcem osobních údajů fyzických osob a fyzických osob podnikajících a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. 
 • Rozsah, způsob, doba, účely zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů a subjektů údajů jsou uvedeny v "Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů - dle GDPR" - zde.

 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů - zde.

 

 

 

Máte o to zájem?
Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst

Rozšiřujeme náš tým a aktuálně nabízíme tyto volné pozice: 

PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB s praxí

PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB s praxí

Pracovistě ve Valašském Meziříčí.

Podrobné informace k těmto pozicím v sekci "AKTUALITY"

Máte o to zájem?
Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco